boyao killed BIGBENG

Fight Contribution
simo7767 [Take-off -Wuhu]

Item Power: 1525

100% Damage
0% Healing
FACAI8 [Take-off -Wuhu]

Item Power: 1516

0% Damage
45% Healing
EZTOLOSE [IAMNIUBI]

Item Power: 1397

0% Damage
29% Healing
Fzhilol [IAMNIUBI]

Item Power: 1401

0% Damage
26% Healing